AVISO LEGAL

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: o titular de dominio web é a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A. Correo electrónico de contacto: risc_ml@chminosil.es.

 

2. USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A., atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

 

3. USO DO PORTAL

http://risc-ml.eu/  proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A.,ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso diligente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que a Confederación Hidrográfica da Miño-Sil, O. A., creadora do sitio web ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Nome da empresa creadora do sitio web , dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A., creadora do sitio web resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A., non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

 

4. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (GDPR), Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPDCP, 15/99), Regulamento de Desenvolvemento da LOPDCP (Real Decreto, 1720/2007, do 21 de decembro), informámoslle da Política de Protección de Datos Persoais, no que se refire ao tratamento dos datos persoais, é a que se detalla a continuación.

Para os efectos da presente Política de Protección de Datos, o responsable do tratamento dos datos persoais é:

    • Identidade: Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A.
    • NIF: Q3200109A
    • Domicilio: Curros Enríquez, 4, 32071 (Ourense)
    • Teléfono de contacto: 986 34 45 50
    • Correo electrónico de contacto: risc_ml@chminosil.es

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Vostede garante e responde, en calquera caso, da veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais proporcionados e comprométese a mantelos debidamente actualizados.

Tratamos os datos persoais que nos facilite no formulario de contacto para a xestión de datos de dúbidas e accións comunicativas respecto ao proxecto. En calquera caso, non se cederán os seus datos a terceiros nin tampouco se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Ten dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre o uso dos seus datos. Para iso, deberá enviar un escrito indicando o seu desexo de exercitar este dereito á dirección indicada a continuación ou a través dun mail dirixido á dirección risc_ml@chminosil.es ou por correo ordinario á seguinte dirección: Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A., Curros Enríquez, 4, 32071 (Ourense).

Os interesados poden obter información adicional sobre os seus dereitos na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es.

 

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A., por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A ou ben das súas licenciantes.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A.

 

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A., non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

 

7. MODIFICACIÓNS

No caso de que en http://risc-ml.eu/ dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A., non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A., asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet.

Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

9. DEREITO DE EXCLUSIÓN

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A., resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

 

10. XENERALIDADES

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A., perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

 

11. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A., poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata debidamente publicadas, ou ata que sexan modificadas por outras.

 

12. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O. A., e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase ao estipulado pola lei, chegando ao Xulgado e os Tribunais da lexislación española se fose necesario.