VÍDEOS

VÍDEO RESUMEN DO PROXECTO RISC_ML

OS RECURSOS HÍDRICOS ANTE O CAMBIO CLIMÁTICO – OS FENÓMENOS EXTREMOS

XORNADA DE PECHE DO PROXECTO RISC_ML: PRESENTACIÓN DAS ACTIVIDADES E RESULTADOS

ÚLTIMAS NOTICIAS

RISC_ML

007_20151022_165317

RISC_ML pretende o “deseño de medidas conxuntas orientadas á prevención, preparación, predición e unha mellor xestión ante os fenómenos extremos, tales como inundacións e secas, na demarcación hidrográfica internacional do Miño-Lima, a fin de mitigar os seus efectos”. Este proxecto está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020”.

Un maior coñecemento da demarcación hidrográfica internacional, o establecemento de mecanismos para a xestión conxunta de secas e a alerta temperá ante inundacións permitirán unha maior preparación e capacidade de resposta no territorio fronte aos mesmos. É por iso que este proxecto non sería viable sen a cooperación expresa dos organismos de bacía responsables por parte de ambos Estados, así como dos centros de investigación na materia.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

  • Lograr un maior coñecemento da demarcación hidrográfica internacional Miño-Limia, tanto a nivel cartográfico como hidrográfico.
  • Mellorar os mecanismos de xestión existentes en relación á identificación e xestión de secas na demarcación hidrográfica.
  • Establecer un sistema de alerta temperá que permita avaliar fidedignamente o risco real de inundacións en función da área concreta da bacía.

Actuacións programadas

null

Análise
de bacía

Obxectivo

Executar actuacións encamiñadas a obter un maior coñecemento da demarcación hidrográfica, sendo pertinente para iso realizar unha nova cartografía da demarcación afinando a óptica existente desde a escala 1:25.000 a 1.10.000 para a continuación realizar unha análise dos recursos hídricos da bacía e a súa estimación futura a 2070-2100 considerando o cambio climático.

null

Plan de seca
conxunto

Obxectivo

Analizar entre os índices existentes de seca aqueles que representan de forma máis precisa a área de estudo e, potencialmente, adaptar os xa existentes, para posteriormente elaborar un plan técnico de seca conxunto para toda a demarcación internacional.

null

sistema
de alerta
temperá

Obxectivo

Partindo do protocolo de alerta temperá de inundacións da CHMS preténdese mellorar as súas prestacións co fin de obter un sistema completamente fiable e eficaz, universalizado para toda a demarcación hidrográfica.

null

programa
de control
e retención
NATURAL

Obxectivo

Articulación de sistemas de control hídrico cuxa posta en marcha proporcionará valor engadido para a implementación das primeiras actividades do proxecto, así como deseño de medidas de retención natural contra inundacións en localizacións específicas da bacía do Limia.